Ontstaan


RENOVASSISTANCE werd in 1988 in Brussel opgericht als een ontmoeting van een paar mensen die tegelijk werden uitgedaagd door het schreeuwende gebrek aan fatsoenlijke huisvesting voor de armen en door het groeiend aantal verlaten of onbewoonbare gebouwen.

Op basis van de vaststelling dat er in Brussel een groot aantal verlaten huizen zijn die in verval raken, terwijl veel mensen geen onderdak kunnen vinden of gedwongen zijn in ongezonde woningen te leven, heeft RENOVASSISTANCE besloten dergelijke gebouwen te renoveren.

Door hun uiteenlopende en complementaire ervaringen (gemeenteraadslid, ondernemer, architect, maatschappelijk werker, financier, advocaat, enz.) te bundelen, besloten zij bij te dragen aan een vernieuwend en wederzijds ondersteunend project: eigenaars die niet over de middelen, vaardigheden, energie of tijd beschikken om hun eigendom te renoveren, maar die gemotiveerd zijn door een duidelijk sociaal gevoel, voor te stellen het aan de vereniging toe te vertrouwen zodat deze, na een grondige en kwaliteitsvolle renovatie, goedkope woningen kan creëren voor bijzonder kansarme gezinnen. Dankzij de tientallen woningen die sinds de oprichting in meer dan veertig gerenoveerde gebouwen zijn gerealiseerd, hebben talrijke gezinnen zich in de stad kunnen integreren en een springplank kunnen vinden voor een nieuw economisch en sociaal leven.

Samen met 5 andere verenigingen heeft RENOVASSISTANCE in 1996 het Sociaal Verhuurkantoor(SVK) IEDER ZIJN WONING. opgericht.

PRO RENOVASSISTANCE – – stichting van openbaar nut – is opgericht in 2009.


Opdracht


RENOVASSISTANCE stelt zich tot doel leegstaande gebouwen te renoveren om er gezonde en degelijke woningen van te maken die tegen een lage huurprijs worden aangeboden aan gezinnen met een bescheiden inkomen.


Kernwaarden


Twee hoofdlijnen:
– sociale zin, solidariteit, de zorg voor de minder begunstigde, respect;
– vakkundigheid, inclusief nauwgezetheid, ernst, efficiëntie, vaardigheid en complementariteit.

De leden van de Raad van Bestuur oefenen hun mandaat totaal kosteloos uit en houden zo de beheerskosten zo laag mogelijk.

De vzw kan ook rekenen op leden die vrijwillig bepaalde taken aanvaarden, gaande van de wekelijkse opvolging van werven, het beheren van de internetsite, het beheer van de leningen, het op touw zetten van evenementen, het versturen van mailings, tot het analyseren van  panden.

RENOVASSISTANCE zou niet zijn wat ze is zonder een brede inbedding in het associatieve weefsel. Ze onderhoudt banden met talrijke verenigingen waarin zij of haar beheerders actief zijn.

De werking is transparant:
– de rekeningen worden jaarlijks gecontroleerd door een onafhankelijke auditor;
– de jaarrekening wordt op de jaarlijkse algemene vergadering voorgesteld en op de website gepubliceerd;
– een tweejaarlijkse nieuwsbrief en een facebookpagina bericht over de belangrijkste feiten: evolutie van de bouwplaatsen, inhuldigingen, evenementen, ….

Meer info in ons handvest (fr)


Doelstellingen


Social

RENOVASSISTANCE wil de uitgaven voor huisvesting (huur + lasten) van een gezin beperken tot maximaal 30% van het gezinsinkomen.

Op die basis wordt elke kandidatuur beoordeeld door maatschappelijke werkers. Wanneer de gezinnen zich eenmaal in de woning gevestigd hebben, worden ze begeleid bij hun maatschappelijke ontwikkeling. Het beheer van de gerenoveerde huurwoningen wordt toevertrouwd aan Ieder zijn Woning, een erkend sociaal verhuurkantoor.

Technisch

RENOVASSISTANCE kan een degelijke en verzorgde renovatie doorvoeren dankzij de samenwerking met twee groepen: enerzijds de leden van haar raad van bestuur, die gekwalificeerd zijn en ervaring hebben met de renovatie van oude gebouwen en die allen als vrijwilligers werken, en anderzijds architecten en bouwbedrijven die hun diensten tegen de beste voorwaarden aanbieden.

Financieel

RENOVASSISTANCE is op zoek naar leegstaande of onbewoonbaar geworden panden die ons via een overeenkomst op lange termijn kunnen toevertrouwd worden. De vzw gaat dan een - sociaal geënte - partnerschap aan met de eigenaar, soms voor een symbolische vergoeding. Tijdens de hele renovatie- en huurperiode wordt hij helemaal ontzorgd en bij het einde van de rit vindt hij zijn eigendom in een sterk verbeterde staat terug.


Middelen


RENOVASSISTANCE staat bij elk project voor een dubbele uitdaging: panden vinden die geschikt zijn voor huisvesting tegen een aanvaardbare kostprijs en middelen vinden om de studies en de renovatiewerken te financieren.

We ontvangen geen enkele vaste subsidie.

Ons vrijwilligersteam neemt het administratieve en financiële beheer van de werf op zich, evenals de coördinatie en het zoeken naar financiële middelen en partners.


Behoeften


Voor elk project dekken de premies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het BIM tot ongeveer 22% van de globale kostprijs. De financiering van het saldo gebeurt via

  • fiscaal aftrekbare – geldelijke giften
  • giften in de vorm van materialen of arbeidskrachten
  • renteloze leningen (geïndexeerd terugbetaalbaar).

De leningen worden geleidelijk terugbetaald via de ontvangen huurgelden. Van elke werf wordt een uitgebreid dossier opgemaakt.


Werkwijze


De zoektocht naar nieuwe werven gebeurt in nauwe samenwerking met “Ieder zijn woning” – sociale verhuurkantoor. Renovassistance komt vaak via via in contact met eigenaars die hun eigendom willen afstaan.

U kunt ons altijd meer informatie vragen.

  • RENOVASSISTANCE voert een haalbaarheidsonderzoek uit naar:

– de technische aspecten: laten de structuur en de toestand van het gebouw renovatie toe?

– de financiële aspecten: hoeveel zullen, gelet op de beschikbare oppervlakte en de staat van het gebouw, de renovatiekosten bedragen en welke huurprijs kan er aan de eigenaar worden geboden? Betaalt de eigenaar een deel van de renovatiekosten?

Als de haalbaarheid door de raad van bestuur positief wordt beoordeeld wordt de terbeschikkingstelling van het pand aan RENOVASSISTANCE geregeld door het sluiten van een recht van opstal of huurovereenkomst ( renovatiepacht  of erfpacht) van voldoende duur – in het algemeen 20 tot 30 jaar – om de renovatiekosten af te schrijven via de inning van huurgelden.

  • Vervolgens worden de technische en financiële studies verder gepreciseerd en worden de plannen door de gekozen architect uitgewerkt. Er wordt een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning ingediend.
  • Na het ontvangen van de stedenbouwkundige vergunning wordt er een offerteaanvraag (algemene aanneming) aan verschillende aannemers gericht. De aannemer wordt aangesteld en er worden premies aangevraagd voor de renovatie en de isolatie.
  • Zodra we bericht krijgen dat deze aanvaard zijn, kunnen de werken starten. Meestal duren deze tussen de 6 en 12 maanden.
  • Er wordt een beheersmandaat (keuze van de huurders en inning van de huur) toevertrouwd aan een sociaal verhuurkantoor dat erkend is door het Brussels Gewest – meestal Ieder zijn woning. Dit sociaal verhuurkantoor staat ook in voor het courante onderhoud en de opvolging van de huurders (woonbegeleiding, huurders bijeenkomsten, enz.), in samenwerking met de sociale diensten die zorgen voor de eventueel noodzakelijke maatschappelijke begeleiding.

Raad van bestuur


Yen Nguyen
Denis Grimberghs
François Ladriere
Pierre Thomas
Philippe Dedobbeleer
Cuylits Philippe (président – voorzitter)
Seghin Isabelle
Waucquez Emmanuel
Etienne Philippe
Louveaux Françoise
Billiet Michel
Le conseil d’administration de l’asbl est composé de bénévoles exclusivement.

Book your tickets