&nbsp

Het ontstaan


De vzw Renovassistance ontstond in 1988, uit de samenkomst van enkele mensen die getroffen waren door het nijpend tekort aan degelijke woningen voor behoeftigen in Brussel en door het steeds groter aantal verlaten of onbewoonbaar geworden panden.

Vanuit de vaststelling dat er in Brussel aanzienlijk veel verlaten huizen zijn die aan het verkrotten waren, terwijl een groot aantal mensen geen woning vindt of in ongezonde toestanden moet wonen, besloot RENOVASSISTANCE deze panden te renoveren.

Via het samenbrengen van diverse, elkaar aanvullende ervaringen (gemeenteraadslid, aannemer, sociale werker, architect, financier, jurist…) werd beslist een steentje bij te dragen aan een nieuw en solidair project. Aan eigenaars met een sociaal gevoel, die niet over de nodige middelen beschikken, worden vaardigheden, energie en  tijd aangeboden om hun goed te renoveren . Het goed wordt aan de vzw toevertrouwd, om er, na een grondige en kwalitatieve renovatiebeurt, woningen in te richten tegen een lage huurprijs bestemd voor bijzonder kansarme gezinnen. Sinds haar ontstaan, dankzij tientallen woningen verwezenlijkt in meer dan veertig gerenoveerde panden, hebben talrijke gezinnen een plaats gevonden in de stad om te toeven en een springplank voor een nieuw economische en maatschappelijk bestaan.

Met 5 andere verenigingen riep RENOVASSISTANCE in 1996 het Sociaal Verhuurkantoor (SVK)  IEDER ZIJN WONING in het leven.

PRO RENOVASSISTANCE – Stichting van Openbaar Nut – werd opgericht in 2009

&nbsp


Opdracht


Renovassistance stelt zich tot doel leegstaande gebouwen te renoveren om er gezonde en degelijke woningen van te maken die tegen een lage huurprijs worden aangeboden aan gezinnen met een bescheiden inkomen.

&nbsp


Kernwaarden


Twee hoofdlijnen:
– sociale zin, solidariteit, de zorg voor de minder begunstigde, respect;
– vakkundigheid, inclusief nauwgezetheid, ernst, efficiëntie, vaardigheid en complementariteit.

De leden van de Raad van Bestuur oefenen hun mandaat totaal kosteloos uit en houden zo de beheerskosten zo laag mogelijk.

De vzw kan ook rekenen op leden die vrijwillig bepaalde taken aanvaarden, gaande van de wekelijkse opvolging van werven, het beheren van de internetsite, het beheer van de leningen, het op touw zetten van evenementen, het versturen van mailings, tot het analyseren van  panden.

RENOVASSISTANCE zou niet zijn wat ze is zonder een brede inbedding in het associatieve weefsel. Ze onderhoudt banden met talrijke verenigingen waarin zij of haar beheerders actief zijn.

De werking is transparant:
– de rekeningen worden jaarlijks gecontroleerd door een onafhankelijke auditor;
– de jaarrekening wordt op de jaarlijkse algemene vergadering voorgesteld en op de website gepubliceerd;
– een tweejaarlijkse nieuwsbrief en een facebookpagina bericht over de belangrijkste feiten: evolutie van de bouwplaatsen, inhuldigingen, evenementen, ….

Meer info in ons handvest (fr)

&nbsp


Doelstellingen


Sociaal

Renovassistance wil de uitgaven voor huisvesting (huur + lasten) van een gezin beperken tot maximaal 30% van het gezinsinkomen.Op die basis wordt elke kandidatuur beoordeeld door maatschappelijke werkers. Wanneer de gezinnen zich eenmaal in de woning gevestigd hebben, worden ze begeleid bij hun maatschappelijke ontwikkeling. Het beheer van de gerenoveerde huurwoningen wordt toevertrouwd aan Ieder zijn Woning, een erkend sociaal verhuurkantoor.

Technisch

RENOVASSISTANCE kan een degelijke en verzorgde renovatie doorvoeren dankzij de samenwerking met twee groepen: enerzijds de leden van haar raad van bestuur, die gekwalificeerd zijn en ervaring hebben met de renovatie van oude gebouwen en die allen als vrijwilligers werken, en anderzijds architecten en bouwbedrijven die hun diensten tegen de beste voorwaarden aanbieden.

Financieel

RENOVASSISTANCE zoekt onbewoonde of onbewoonbaar geworden panden die via een langdurige huurovereenkomst ter beschikking kunnen worden gesteld. De vzw sluit  een sociaal partnership af met de eigenaar, die meestal tevreden is met een symbolische vergoeding, vanuit het besef dat zijn pand aan het einde van de huurovereenkomst in een merkelijk betere staat zal zijn, en dat hij ontlast is van kosten en  zorgen , zowel tijdens de renovatie als tijdens de duur van de huurovereenkomst.

&nbsp


Middelen


Renovassistance staat bij elk project voor een dubbele uitdaging: panden vinden die geschikt zijn voor huisvesting tegen een aanvaardbare kostprijs en middelen vinden om de studies en de renovatiewerken te financieren.

We ontvangen geen enkele vaste subsidie.

Ons vrijwilligersteam neemt het administratieve en financiële beheer van de werf op zich, evenals de coördinatie en het zoeken naar financiële middelen en partners.

&nbsp


Behoeften


Voor elk project dekken de premies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het BIM tot ongeveer 22% van de globale kostprijs. De financiering van het saldo gebeurt via

• fiscaal aftrekbare – geldelijke giften

• giften in de vorm van materialen of arbeidskrachten

• renteloze leningen (geïndexeerd terugbetaalbaar).

De leningen worden geleidelijk terugbetaald via de ontvangen huurgelden. Van elke werf wordt een uitgebreid dossier opgemaakt.

&nbsp


Werkwijze


De zoektocht naar nieuwe werven gebeurt in nauwe samenwerking met “Ieder zijn woning” – sociale verhuurkantoor. Renovassistance komt vaak via via in contact met eigenaars die hun eigendom willen afstaan.

U kunt ons altijd meer informatie vragen.

• RENOVASSISTANCE voert een haalbaarheidsonderzoek uit naar:

– de technische aspecten: laten de structuur en de toestand van het gebouw renovatie toe?

– de financiële aspecten: hoeveel zullen, gelet op de beschikbare oppervlakte en de staat van het gebouw, de renovatiekosten bedragen en welke huurprijs kan er aan de eigenaar worden geboden? Betaalt de eigenaar een deel van de renovatiekosten?

Als de haalbaarheid door de raad van bestuur positief wordt beoordeeld wordt de terbeschikkingstelling van het pand aan RENOVASSISTANCE met de eigenaar geregeld

– Een recht van opstal van minstens 22 jaar, wat nodig is om de bouwkosten te kunnen afschrijven via de inning van de huur;

–  Een erfpacht van minstens 27 jaar, om dezelfde redenen.

• Vervolgens worden de technische en financiële studies verder gepreciseerd en worden de plannen door de gekozen architect uitgewerkt. Er wordt een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning ingediend.

• Na het ontvangen van de stedenbouwkundige vergunning wordt er een offerteaanvraag (algemene aanneming) aan verschillende aannemers gericht. De aannemer wordt aangesteld en er worden premies aangevraagd voor de renovatie en de isolatie.

• Zodra we bericht krijgen dat deze aanvaard zijn, kunnen de werken starten. Meestal duren deze tussen de 6 en 12 maanden.

• Er wordt een beheersmandaat (keuze van de huurders en inning van de huur) toevertrouwd aan een sociaal verhuurkantoor dat erkend is door het Brussels Gewest – meestal Ieder zijn woning. Dit sociaal verhuurkantoor staat ook in voor het courante onderhoud en de opvolging van de huurders (woonbegeleiding, huurders bijeenkomsten, enz.), in samenwerking met de sociale diensten die zorgen voor de eventueel noodzakelijke maatschappelijke begeleiding.

&nbsp


Raad van bestuur


Defawe Paul
Cassiers Bernard
Cuylits Philippe (président – voorzitter)
Simons-Waucquez Eliane
Seghin Isabelle
Waucquez Emmanuel
Etienne Philippe
Billiet Michel
Louveaux Françoise
Roose Stéphanie
Alle bestuursleden zijn vrijwilligers.