Klik op een van de onderstaande namen

Stichting Pro Renovassistance

Ieder zijn Woning

Koning Boudewijn Stichting

NIF Stichting 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Premies

Nationale Loterij

Brusselse Bond voor het Recht op Wonen

Het “Réseau Financement Alternatif”

Europese Commissie

Habitat et Humanisme

Donorinfo

Give Europe – Hope (GEH)

Community Land Trust Brussel

—————————————————————————————-

Pro Renovassistance Stichting


De stichting steunt diverse initiativen en acties ter bevordering van het aanbod degelijke woningen voor personnen en gezinnen met een laag inkomen, tegen voorwaarden in overeenstemming met hun inkomen. www.prorenovassistance.be

De Stichting Pro Renovassistance is opgericht op 14 januari 1999

www.prorenovassistance.be

———————————————————————

Ieder zijn Woning

Ieder zijn woning (IzW) is een sociaal verhuurkantoor dat is erkend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Ieder zijn woning (IzW) is een sociaal verhuurkantoor dat is erkend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het heeft als doel om mensen die niet over de middelen beschikken om op de gewone verhuurmarkt een woning te vinden een degelijke woning te huur aan te bieden die beantwoordt aan de criteria van bewoonbaarheid van het gewest en dat tegen een zo laagdrempelig mogelijke huurprijs. De kandidaturen worden uitsluitend ingediend door sociale diensten waarmee een samenwerkingsovereenkomst werd afgesloten. De eigenaars die hun medewerking wensen te verlenen aan dit maatschappelijk project vertrouwen hun eigendom aan IzW toe en geven IzW een beheersmandaat.

https://logementpourtous.be/

———————————————————————

Koning Boudewijnstichting

Koning Boudewijnstichting

Huisvesting is een noodzakelijke voorwaarde voor de sociale integratie van kansarmen en neemt derhalve een prominente plaats in bij de activiteiten van de stichting. De Koning Boudewijnstichting heeft RENOVASSISTANCE al ondersteund bij verschillende realisaties. Zij heeft diverse projecten opgenomen op de lijst van activiteiten die zij ondersteunt.

www.kbs-frb.be

———————————————————————

Nif – Fondation pour l’Aide aux Projets Humanitaires

Stichting NIF om humanitaire projecten te steunen


In 1991 beslist een belgisch koppel, reeds overleden, om het vruchtgebruik van een groot deel van hun fortuin opgebouwd door hard te werken aan anderen te geven. Dit is nu de Stichting NIF geworden om humanitaire projecten te steunen. De Stichting heeft reeds financieel de realisatie van verschillende projecten van Renovassistance gesteund. www.fondation-nif.com</p)

www.fondation-nif.com

———————————————————————

Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Premies

Brussels Hoofdstedelijk Gewest


Dankzij overeenkomsten afgesloten met een SVK, geniet RENOVASSISTANCE van de renovatiepremie en van de energiepremie (tegen een voorkeurstarief) die door het Brussels hoofdstedelijk gewest toegekend worden. Voor sommige projecten kunnen we ook rekenen op de premie ter verfraaiing van gevels.

 Deze premies dekken gemiddeld 20 à 30 % van de totale renovatiekost, alles inbegrepen, waaraan RENOVASSISTANCE het hoofd moet bieden.    Ze zijn dus broodnodig voor de haalbaarheid van onze projecten, en anderzijds brengt dit voor het Gewest mee dat woningen met een sociaal doel tot stand komen met een geringe investeringskost. 

Voor meer informaties : Renovatiepremie

———————————————————————

Nationale Loterij

La Loterie Nationale nous a accordé un subside pour la rénovation d'un immeuble

De Nationale Loterij heeft ons in 2009 een aanzienlijke subsidie toegestaan – 37.500€ voor de renovatie van het gebouw “Vandeweyerstraat </P<

———————————————————————

RBDH

Le RBDH / BBROW (Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat / Brusselse Bond voor het Recht op Wonen) est une coordination d’une cinquantaine d’associations bruxelloises ( dont Renovassistance) qui oeuvrent, chacune sur son terrain, pour la réalisation du droit au logement pour chaque Bruxellois.

De RBDH / BBROW (Brusselse Bond voor het Recht op Wonen / Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat) is een samenwerkingsverband van een vijftigtal Brusselse verenigingen (waarvan Renovassistance)die, elk op hun domein, ijveren voor de realisatie van het recht op wonen van alle Brusselaars. Hun voornaamste doelstelling is de verwezenlijking van artikel 23 van de grondwet: “Ieder heeft het recht op een behoorlijke huisvesting”. Met dat doel voor ogen belegt het samenwerkingsverband regelmatig vergaderingen waarop afgevaardigden van deze verenigingen aanwezig zijn, en organiseert het diverse thematische werkgroepen en opleidingen die bestemd zijn voor maatschappelijke werkers en vrijwilligers van de sector. http://www.rbdh-bbrow.be/?lang=nl

http://www.rbdh-bbrow.be/?lang=nl

———————————————————————

Réseau Financement Alternatif

Le Réseau Financement Alternatif veut affirmer que par la Finance Ethique & Solidaire, il est dorénavant possible de concilier performance et bien commun, économie et respect de l’environnement, argent et humanité.

De verzoening tussen ethiek, solidariteit en geld<br>  

https://www.financite.be/

———————————————————————

Europese Commisssie

En 1996 Renovassistance a reçu 2 subsides de la Commission Européenne

In 1996 ontving Renovassistance 2 subsidies van de Europese Commissie: – 115.980,28 ecu voor de renovatie in de Hollandstraat – 126.289,64 ecu voor de renovatie in de De Meersmanstraat (1 ecu = 1 euro)

———————————————————————

Habitat et Humanisme

Habitat et Humanisme crée de nouveau logement qui seront vendus à des particulier squi devront les mettre à disposition d'une Agence Immobilière Sociale.

De stichting “Habitat en Humanisme” bestaat sinds enkele jaren in België en de beweging is actief sinds 1985 in Frankrijk met 43 lokale verenigingen die tot doel hebben gezinnen in een precaire situatie te huisvesten en de sociale banden in de steden aan te halen.

http://www.habitat-humanisme.be

———————————————————————

Donorinfo

Donorinfo est une fondation d’utilité publique indépendante qui offre une information précise et objective à tous ceux qui souhaitent soutenir, de quelque manière que ce soit, une organisation philanthropique.

Donorinfo is een onafhankelijke stichting van openbaar nut die accurate en objectieve informatie biedt aan iedereen die een hulpverlenende organisatie op welke manier ook wenst te ondersteunen. Donorinfoheeft tot doel deze informatie op een zo transparant mogelijke wijze weer te geven. Zo kan de schenker in functie van zijn eigen criteria een keuze maken uit een divers aanbod van meer dan 220 goede doelen die personen in nood helpen. href=”http://www.donorinfo.be/nl”>http://www.donorinfo.be/nl

www.donorinfo.be

———————————————————————

GIVE EUR-HOPE (GEH)

GIVE EUR-HOPE (GEH)

GIEUR-HOPE (GEH) is een vereniging zonder winstoogmerk die tot doel heeft de concrete solidariteit van het personeel van Europese instituten te bevorderen met de mensen, gezinnen of sociale groepen van de landen van de Europese Unie die in armoede leven en sociale uitsluiting.

http://www.giveeurhope.eu/language_selection

Book your tickets